Jouw rechten

Rechten van de sollicitant

Jouw rechten en onze verplichtingen, wettelijk bepaald.

 

Omdat we op klimaatjobs.be jobzoekers en sollicitanten matchen met werkgevers, zijn we wettelijk gezien een privaat arbeidsbemiddelingsbureau. Daarrond bestaat heel wat wetgeving, waar we uiteraard plichtsbewust aan voldoen. Concreet gaat het dan over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling uit 2010.

Daarin zijn de rechten en verplichtingen van de werknemers en het bureau bepaald. Eén van onze verplichtingen is die tekst te publiceren op onze website. Bij deze:

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen.
 2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.
 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.
 4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hun dossier bezorgen.
 5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.
 6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.
 7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.
 8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbod tegenover staat.
 9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale of fiscale wetgeving.
 10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.
 11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.
 12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervings- of ontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.
 13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.
 14. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddeling of moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op de plaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.
 15. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt ter beschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gesteld door het bureau.
 16. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst.
 17. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij:

  Departement Werk en Sociale Economie
  Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus

  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 21
  1030 Brussel
  Telefoon: 02 553 44 73
  Fax: 02 553 44 22
  E-mail: arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be

  Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.
 18. Klachten kunnen ook worden ingediend bij:

  Departement Werk en Sociale Economie
  Afdeling Inspectie
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 20
  1030 Brussel
  Telefoon: 02 553 08 88
  Fax : 02 553 42 71
  E-mail: werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
 19. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten:

  Departement Werk en Sociale Economie
  Afdeling Inspectie
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35, bus 20
  1030 Brussel
  Telefoon: 02 553 08 88
  Fax: 02 553 42 71
  E-mail: werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be